O nas   |   Kontakt   |   Jak zamawiać   |   Koszty przesyłki   |   Regulamin zakupów   |   Polityka prywatności   |   Odbiór osobisty
w naszej ofercie znajduje się 146749 produktów
panel Klienta
panel Klienta ▼
zaloguj się |  |
utwórz nowe konto
Twój koszyk
Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy w księgarni internetowej.
Twój koszyk (pusty)
znajdź!
wyszukiwanie zaawansowane >
działy
lovebooks.pl
    >
  1. Literatura
  2. >
  3. Ekonomia i biznes
  4. > Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych...
Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych...

Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych...

Artur Paździor (red. nauk.)

Wydawca: CeDeWu
EAN: 9788375565652
ISBN: 9788375565652
Stron: 180, Format: 16
Data wydania: 2013, Oprawa: broszurowa
dostępność: 1 szt.
cena: 39,00  21,45 zł
szt.
do koszyka
rabat
45%
oszczędzasz 17,55 zł
odnośnie ceny sugerowanej
Zamówienia wysyłamy do 2 dni roboczych !
Dostawa już od 3.99 zł !

szczegóły >
Zamów przez telefon:
12 312 03 20
jeżeli planujesz zakup tego produktu w przyszłości > dodaj do schowka
> poleć znajomemu
> napisz komentarz

We współ­cze­snym świe­cie ener­gia elek­trycz­na jest jed­nym z głów­nych za­so­bów wpły­wa­ją­cych na roz­wój go­spo­dar­czy. Pol­ski sek­tor elek­tro­ener­ge­tycz­ny od lat bo­ry­ka się z pro­ble­ma­mi wy­ni­ka­ją­cy­mi m.in. z wy­so­kie­go stop­nia zu­ży­cia tech­nicz­ne­go i eko­no­micz­ne­go. Sy­tu­acja ta oraz wy­mo­gi pa­kie­tu kli­ma­tycz­ne­go UE po­wo­du­ją, że do tr­wa­nia i dal­sze­go roz­wo­ju tej bran­ży prze­my­słu ko­niecz­ne są ogrom­ne na­kła­dy na mo­der­ni­za­cję ist­nie­ją­cych i za­kup no­wych tech­no­lo­gii wy­ko­rzy­sty­wa­nych do pro­duk­cji i dys­try­bu­cji ener­gii elek­trycz­nej. In­we­sty­cje w elektroener­ge­ty­ce odz­na­cza­ją się jed­nak wy­so­ką ka­pi­ta­ło­ch­łon­no­ścią oraz dłu­gim cy­klem in­we­sty­cyj­nym. To wszyst­ko spra­wia, że pro­jek­ty in­we­sty­cyj­ne w ener­ge­ty­ce cha­rak­te­ry­zu­ją się wy­so­kim po­zio­mem ry­zy­ka, któ­re moż­na ogra­ni­czać m.in. po­przez opty­ma­li­za­cję struk­tu­ry ka­pi­ta­łu. W pre­zen­to­wa­nej mo­no­gra­fii pod­ję­to pró­bę od­po­wie­dzi na py­ta­nie: czy i w ja­ki spo­sób kon­cer­ny ener­ge­tycz­ne funk­cjo­nu­ją­ce w Pol­sce są w sta­nie sfi­nan­so­wać nie­zbęd­ne pro­jek­ty in­we­sty­cyj­ne? W ce­lu od­po­wie­dzi na tak po­sta­wio­ne py­ta­nie w książ­ce pod­ję­to pró­bę skon­stru­owa­nia mo­de­lu opty­ma­li­za­cji struk­tu­ry źró­deł fi­nan­so­wa­nia. "Opi­nio­wa­na pra­ca sta­no­wi bar­dzo in­te­re­su­ją­ce, kom­pe­tent­ne i uży­tecz­ne opra­co­wa­nie, po­świę­co­ne funk­cjo­no­wa­niu, roz­wo­jo­wi i fi­nan­so­wa­niu pol­skiej elek­tro­ener­ge­ty­ki. Książ­ka mo­że być tak­że cen­nym pod­ręcz­ni­kiem na róż­nych ty­pach stu­diów po­dy­plo­mo­wych, w tym MBA oraz spe­cja­li­stycz­nych z ob­sza­ru ener­ge­ty­ki". Z re­cen­zji prof. US dr. hab. Da­riu­sza Za­rzec­kie­go W książ­ce przed­sta­wio­no "(.) w spo­sób no­wo­cze­sny i kom­plek­so­wy wie­dzę po­trzeb­ną przy oce­nie moż­li­wo­ści eko­no­micz­nej roz­wo­ju ba­zy wy­twór­czej ener­gii elek­trycz­nej oraz podno­sze­nia ja­ko­ści w za­rzą­dza­niu fi­nan­so­wym pla­no­wa­nych przed­się­wzięć in­we­sty­cyj­ny­ch". Z re­cen­zji prof. zw. dr. hab. inż. Je­rze­go Sz­kut­ni­ka

Podobne tytuły
Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych

Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych

Jest to pierwsza w kraju publikacja o charakterze zwartym przedstawiająca problem finansowania MŚP poprzez rynek kapitałowy w tak szerokim wymiarze.

cena: 45,00  29,69 zł
do koszyka
Rynek nieruchomości Finansowanie rozwoju miast

Rynek nieruchomości Finansowanie rozwoju miast

Jest to opracowanie poświęcone współczesnym procesom towarzyszącym rozwojowi miast. Praca ta dotyka istotnych problemów, z jakimi borykają się zarówno władze miast, jak i ich mieszkańcy. Dotyczy to zarówno finansowania i zarządzania...

cena: 89,00  73,43 zł
do koszyka
Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii

Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii

W monografii przedstawiono problematykę odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu terytorialnego. Analizie poddano przede wszystkim zadania i uprawnienia gminy w tym zakresie. W publikacji...

Nowość

cena: 99,00  80,59 zł
do koszyka
Finansowanie działalności kulturalnej

Finansowanie działalności kulturalnej

Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów wykorzystania dostępnych źródeł finansowania przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) działające w obszarze kultury....

cena: 139,00  125,38 zł
do koszyka
Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw

Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw

Przedmiotem pracy jest analiza źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw. Analiza ta dokonana jest w odniesieniu do specyficznych uwarunkowań jakie determinowane są przez niestabilne otoczenie gospodarcze, w tym w okresie kryzysu na...

cena: 45,00  34,65 zł
do koszyka
Finansowanie działalności innowacyjnej

Finansowanie działalności innowacyjnej

Celem publikacji jest zaprezentowanie szerokiego wachlarza możliwości finansowania działalności innowacyjnej, która może być realizowana indywidualnie przez pracowników określonych sektorów gospodarki, ale i także ? na co kładzie się...

cena: 46,00  35,43 zł
do koszyka
Finansowanie ochrony zdrowia

Finansowanie ochrony zdrowia

Publikacja omawia problematykę ekonomii ochrony zdrowia, jak również problemy ściśle związane z organizacją i zarządzaniem w sektorze zdrowia. Obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące: - reform współczesnych systemów zdrowia, - gromadzenia...

cena: 69,00  56,16 zł
do koszyka
Finansowanie działalności kulturalnej

Finansowanie działalności kulturalnej

Jedyna na rynku publikacja pokazująca jak pozyskać pieniądze z środków krajowych (przedstawiamy aktualne programy na 2015 r. ogłaszane corocznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz europejskich na lata 2014-2020. W...

cena: 139,00  125,38 zł
do koszyka
Finansowanie mediów publicznych w Polsce

Finansowanie mediów publicznych w Polsce

Z pełnym zrozumieniem dla formułowanych z wielu stron oskarżeń, że media publiczne w Polsce niedostatecznie realizują swe obowiązki misyjne (i jest to zarzut kierowany przede wszystkim wobec TVP S.A.), trzeba pamiętać, że media te są nam...

cena: 25,00  22,83 zł
do koszyka
Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce

Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce

Podręcznik akademicki, w którym problematyka finansowania inwestycji została przedstawiona w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania. Autorka systematycznie omawia elementy złożonego procesu finansowania...

cena: 59,00  32,46 zł
do koszyka
więcej...
Biuro obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji: od poniedziałku do piątku w godz 9:00-19:00, w soboty od 9:00 - 16:00, tel. +48 12 312 03 20 mail. sklep@lovebooks.pl